STANOVY

Zemědělské společnosti Čenkov a.s.

se sídlem

Malšice – Čenkov čp.76, PSČ 391 75

v úplném znění

 

I.

Obchodní firma

Obchodní firma společnosti zní:  Zemědělská společnost Čenkov  a.s.

 

II.

Sídlo společnosti

Sídlem společnosti je: Malšice – Čenkov čp. 76, PSČ 391 75

 

III.

Doba trvání společnosti

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

 

IV.

Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je:

zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje

opravy silničních vozidel

kovářství, podkovářství

opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

výroba elektřiny

 

V.

Výše základního kapitálu

Základní kapitál společnosti činí 20.944.000,-Kč, tj. slovy dvacetmilionů devětsetčtyřicetčtyřitisíc korun českých.

 

VI.

Akcie

 

 1. Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací.
 2. Akcie musí obsahovat tyto údaje:
 • označení, že jde o akcii
 • jednoznačnou identifikaci společnosti
 • označení formy akcií
 • u akcie na jméno jednoznačnou identifikaci akcionáře
 • údaje o druhu akcie
 • číselné označení a podpis člena nebo členů představenstva, kteří jsou oprávněni jménem společnosti jednat k datu emise
 • pokud je podpis nahrazen jeho otiskem, musí být na akcii použity ochranné prvky proti padělání či pozměnění akcie
 • jsou-li vydány hromadné akcie, obsahuje údaj o tom, kolik akcií a jakého druhu nahrazuje

 

 • 3. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 2058 kusů listinných akcií na jméno, z toho je 504 kusů akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,-- Kč, 1549 kusů akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-- Kč a 5 kusů akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,-- Kč.

 • 4.. Společnost vede seznam akcionářů, v němž se zapisuje označení druhu a formy akcie, její jmenovitá hodnota, firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby, popřípadě číselné označení akcie a změny těchto údajů. Do seznamu akcionářů se též zapisuje oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva.

   

  5.. Ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše nového vlastníka akcií do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby prokázána.

   

  6. Akcie  je  možno  převádět   pouze  se  souhlasem  správní rady s výjimkou převodů akcií mezi  akcionářem   a  osobou  blízkou  (§ 22  občanského  zákoníku). Jestliže  správní rada    odmítne  udělit  souhlas  k převodu  akcie  na  jméno, odkoupí   společnost  na žádost akcionáře  tuto akcii  do jednoho  měsíce od doručení za cenu přiměřenou jejich hodnotě. Souhlas správní rady  se  vyžaduje za účelem  nabytí účinnosti  a účinné změny v postavení akcionáře i  v případě  přechodu  vlastnictví  prodejem  akcií  v  dražbě či v případě  vydržení vlastnického práva k  akciím. K  přechodu  vlastnického práva  na základě rozhodnutí soudu o dědictví se souhlas správní rady nevyžaduje. Nerozhodne-li správní rada o žádosti o převod akcií do dvou měsíců  od  doručení  žádosti,  platí,  že  souhlas  k  převodu  akcií  byl udělen. Převodem či   přechodem vlastnického práva k akcii se převádějí všechna práva s ní spojená.

7.    Samostatně  převoditelnými   právy  k  akcii  je  právo   na  vyplacení  dividend,  přednostní právo  na   upisování                  akcií,  právo  na   likvidačním   zůstatku.  Samostatně  převoditelným právem není hlasovací právo spojené s akcií


8. Správní rada může rozhodnout o vydání hromadných akcií nahrazujících jednotlivé cenné papíry. Hromadná akcie musí mít náležitosti stanovené pro listinný cenný papír. Hromadná akcie obsahuje údaje o všech akciích různých nominálních hodnot vlastněných akcionářem. V případě, že se akcionář rozhodne zcizit pouze část jím vlastněných akcií, požádá o vydání nové hromadné akcie. Stejně tak požádá o novou hromadnou akcii akcionář, který akcie koupí nabyl. V případě, že se akcie akcionáře stanou předmětem dědického řízení, ve kterém připadnou více dědicům, předloží dědicové spolu s  rozhodnutím o dědictví žádost o vydání nových hromadných akcií. Dosavadní hromadná akcie se vrací společnosti, která ji komisionálně zničí.

9.  Na základě žádosti akcionáře je společnost povinna akcionáři jeho hromadnou akcii vyměnit za jednotlivé akcie či za jiné hromadné akcie, přičemž podmínky výměny stanoví správní rada společnosti.

 

10. Zaměstnanci společnosti mohou nabývat akcie společnosti za zvýhodněných podmínek:Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu může určit, že zaměstnanci nemusí splatit celý emisní kurs těchto akcií, pokud bude rozdíl pokryt z vlastních zdrojů společnosti. Zaměstnanec nemusí splatit celou kupní cenu, za niž společnost pro zaměstnance nakoupila (§ 258 ZOK), pokud bude rozdíl mezi splacenou částí emisního kursu a cenou nebo emisním kursem pokryt z vlastních zdrojů společnosti.

 


11. Jestliže valná hromada rozhodla o změně druhu nebo formy akcií, může společnost vydat nové akcie a stanovit lhůtu k  předložení akcií k výměně poté, co bude změna zapsána do obchodního rejstříku.

 

VII.

Orgány společnosti

 

Systém vnitřní struktury společnosti je monistický. Orgány společnosti jsou:

 • valná hromada,
 • správní rada
 • statutární ředitel

A)

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, všichni akcionáři mají právo zúčastnit se jejího jednání. Společnost nepřipouští hlasování nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků.

2. Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne účetního období. Jednou za účetní období předkládá správní rada valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.

3. Statutární ředitel je povinen uveřejnit pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a zašle ji všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně třicet dní před konáním valné hromady. Zaslání pozvánky může být nahrazeno osobním předáním pozvánky akcionáři proti jeho vlastnoručnímu podpisu. Pozvánka obsahuje náležitosti stanovené v § 407 odst.1 ZOK.

4. Rozhodný den k účasti na valné hromadě předchází 30 dnů před konáním valné hromady.

5. Akcionáři mohou své připomínky k  programu valné hromady zasílat písemně nebo elektronicky do 7 dnů před konáním valné hromady.

6. Do působnosti valné hromady náleží:

a rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu ke které došlo na základě

jiných právních skutečností,

b rozhodování o změně základního kapitálu

c rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti

pohledávce na splacení emisního kursu,

d rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,

e volba a odvolání členů správní rady,

f schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech,

kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,

g rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,

h rozhodování o odměňování členů správní rady,

ch rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,

j jmenování a odvolání likvidátora,

k schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,

m schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala, podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,

n rozhodnutí o přeměně společnosti,

o schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího

zrušení,

p rozhodnutí o dalších otázkách, které tento zákon nebo stanovy zahrnují do

působnosti valné hromady.

7. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti. Valná hromada rozhoduje usnesením.

8. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- je spojen jeden hlas, s každou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč je spojeno deset hlasů, s každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč je spojeno tisíc hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 20.994 hlasů.

9. Valná hromada rozhoduje usnesením většiny hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou.

10. Valná hromada hlasuje vždy nejdříve o návrhu usnesení předloženém orgány společnosti, pokud byl předložen, poté o ostatních návrzích v  pořadí, v  jakém byly předloženy. Je-li schválen jeden z  návrhů, o dalších návrzích se již nehlasuje. Hlasování se děje aklamací pozvednutím hlasovacího lístku s  příslušným počtem akcií akcionáře, pokud se valná hromada neusnesla jinak.

 


B)

Statutární ředitel

1. Statutární ředitel je statutárním orgánem společnosti, jemuž přísluší obchodní vedení společnosti a zajišťuje řádné vedení účetnictví a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.

2. Statutární ředitel zastupuje společnost samostatně. Podepisuje se tak, že k firmě společnosti připojí podpis.

3. Statutárního ředitele jmenuje a odvolává správní rada, která též schvaluje smlouvu o výkonu funkce.

4. Statutární ředitel může ze své funkce odstoupit. Nedohodne-li se se správní radou jinak, výkon funkce končí uplynutím tří kalendářních měsíců, co bylo jeho písemné odstoupení z funkce doručeno správní radě.

5. V případě déletrvajících překážek, které statutárnímu řediteli brání vykonávat svou funkci, může statutární ředitel pověřit výkonem svých pravomocí po dobu své nepřítomnosti jednoho ze členů správní rady.

6. Pro statutárního ředitele platí zákaz konkurence vyplývající z ustanovení § 441 a násl. ZOK

7. Statutární ředitel je povinen vykonávat svou působnost péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Statutární ředitel je povinen hájit a prosazovat zájmy společnosti.

 

C)

Správní rada

1. Správní rada má 3 členy.

2. Funkční období člena správní rady je 7 let.

3. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit ke dni konání valné hromady společnosti a tuto skutečnost musí sdělit nejméně 40 dní před termínem konání valné hromady společnosti.

4. Správní rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy správní rady do příštího zasedání valné hromady.

5. Správní rada dohlíží na výkon působnosti statutárního ředitele a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Členové správní rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a  záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v  souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady. Správní rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou a popř. i mezitímní účetní závěrku a  návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá je ke schválení valné hromadě. Správní rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření.

6. Členové správní rady volí svého předsedu. Předseda správní rady může být současně statutárním ředitelem společnosti.

7. Správní rada je schopná se usnášet jen, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Správní rada rozhoduje většinou hlasů všech členů. Každý člen správní rady má jeden hlas. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího.

8. Pro členy správní rady platí zákaz konkurence podle § 451 ZOK.¨

 


 

VIII.

Rezervní fond a jiné fondy

1. Společnost vytváří rezervní fond, o jehož výši rozhoduje valná hromada. O použití rezervního fondu rozhoduje správní rada.

2. Vykáže-li společnost vlastní akcie nebo zatímní listy v rozvaze v aktivech, musí vytvořit zvláštní rezervní fond ve stejné výši. Na vytvoření nebo doplnění tohoto zvláštního rezervního fondu může společnost použít nerozdělený zisk nebo jiné fondy, použitelné dle svého uvážení. Tento zvláštní rezervní fond společnost zruší nebo sníží, pokud vlastní akcie nebo zatímní listy zcela nebo zčásti zcizí nebo použije na snížení základního kapitálu. Jiné použití zvláštního rezervního fondu je nepřípustné.

3. Společnost též zřizuje sociální fond. O přídělu do tohoto fondu rozhoduje valná hromada společnosti na návrh správní rady. O využívání prostředků z tohoto fondu rozhoduje správní rada .

4. Společnost může ze zisku vytvářet i jiné fondy. O zřízení fondů rozhoduje valná hromada na návrh správní rady a ta též rozhoduje o přídělech do těchto fondů. O využívání prostředků z těchto fondů rozhoduje představenstvo.

 

 

IX.

Rozdělení zisku

 

1. Akcionář právo na podíl na zisku společnosti, který valná hromada schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií akcionáře ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů a vyplácí se v penězích.

2. Společnost není oprávněna rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které není možno podle tohoto zákona (zvláštní rezervní fond podle § 316 ZOK) nebo stanov rozdělit mezi akcionáře.

 

3. Společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.

4. Podíl statutárního ředitele a členů správní rady na zisku může stanovit valná hromada ze zisku schváleného k rozdělení.

5. Částka určená k rozdělení mezi akcionáře nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk a sníženou o ztráty minulých let z  předchozích období zvýšený o nerozdělený zisk minulých let a o příděly do fondů v souladu se  ZOK a stanovami.

6. Podíl na zisku je splatný do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku.

7. O způsobu úhrady ztráty společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh správní rady.

8. Případná ztráta, vzniklá při hospodaření společnosti, bude uhrazena především z jejího rezervního fondu. Způsob použití rezervního fondu a schvalování jeho použití vyplývá z těchto stanov.

 

 

X.

Zvyšování základního kapitálu

 

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na návrh správní rady.

2. Zvýšení základního kapitálu lze provést upsáním nových akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti.

3. Postup při zvýšení základního kapitálu se řídí příslušnými ustanoveními ZOK.

 

 

XI.

Snižování základního kapitálu

 

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na návrh správní rady nebo akcionáře. Základní kapitál nelze snížit pod jeho minimální výši 2.000.000,-- Kč. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů.

2. Snížení základního kapitálu společnosti se provede za podmínek a způsobem upraveným v § 516 § 545 ZOK. Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu vykonává statutární ředitel.

 

XII.

Doplňování a změna stanov

 

1. O doplnění nebo jiné změně těchto stanov rozhoduje valná hromada.

2. Návrh na doplnění nebo jinou změnu stanov může podat statutární ředitel, správní rada nebo akcionář .

3. Jestliže dojde ke změně v  obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je statutární ředitel společnosti povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se o takové změně dozví, úplné znění stanov.

XIII.

Zrušení a likvidace společnosti

 

Pro zrušení a zánik společnosti platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, ZOK a těchto stanov.

 

XIV.

Závěrečná ustanovení

 

1. Společnost byla založena a její činnost se řídí podle českého práva. Právní vztahy, které

tyto stanovy výslovně neupravují, se řídí ustanoveními občanského zákoníku, zákona o

obchodních korporacích a ostatních obecně závazných právních předpisů.

 

 

Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení valnou hromadou společnosti dne 28.6. 2016.

 


 

 

 

· označení formy akcie

· u akcie na jméno jednoznačnou identifikaci akcionáře

· údaje o druhu akcie

· číselné označení a podpis člena nebo členů představenstva, kteří jsou oprávněni jménem společnosti jednat k datu emise

· pokud je podpis nahrazen jeho otiskem, musí být na akcii použity ochranné prvky proti padělání či pozměnění akcie

· jsou-li vydány hromadné akcie, obsahuje údaj o tom, kolik akcií a jakého druhu nahrazuje

 

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 2058 kusů listinných akcií na jméno, z toho je 504 kusů akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,-- Kč, 1549 kusů akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-- Kč a 5 kusů akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,-- Kč.

2. Společnost vede seznam akcionářů, v němž se zapisuje označení druhu a formy akcie, její jmenovitá hodnota, firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby, popřípadě číselné označení akcie a změny těchto údajů. Do seznamu akcionářů se též zapisuje oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva.

3. Ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše nového vlastníka akcií do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby prokázána.

 

4. Akcie je možno převádět pouze se souhlasem správní rady s výjimkou převodů akcií mezi akcionářem a osobou blízkou (§ 22 občanského zákoníku). Jestliže správní rada odmítne udělit souhlas k převodu akcie na jméno, odkoupí společnost na žádost akcionáře tuto akcii do jednoho měsíce od doručení za cenu přiměřenou jejich hodnotě. Souhlas správní rady se vyžaduje za účelem nabytí účinnosti a účinné změny v postavení akcionáře i  v případě přechodu vlastnictví prodejem akcií v dražbě či v případě vydržení vlastnického práva k akciím. K přechodu vlastnického práva na základě rozhodnutí soudu o dědictví se souhlas správní rady nevyžaduje. Nerozhodne-li správní rada o žádosti o převod akcií do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas k převodu akcií byl udělen. Převodem či přechodem vlastnického práva k akcii se převádějí všechna práva s ní spojená.

5. Samostatně převoditelnými právy k  akcii je právo na vyplacení dividend, přednostní právo na upisování akcií, právo na likvidačním zůstatku. Samostatně převoditelným právem není hlasovací právo spojené s akcií.

 1. Správní rada může rozhodnout o vydání hromadných akcií nahrazujících jednotlivé cenné papíry. Hromadná akcie musí mít náležitosti stanovené pro listinný cenný papír. Hromadná akcie obsahuje údaje o všech akciích různých nominálních hodnot vlastněných akcionářem. V případě, že se akcionář rozhodne zcizit pouze část jím vlastněných akcií, požádá o vydání nové hromadné akcie. Stejně tak požádá o novou hromadnou akcii akcionář, který akcie koupí nabyl. V případě, že se akcie akcionáře stanou předmětem dědického řízení, ve kterém připadnou více dědicům, předloží dědicové spolu s  rozhodnutím o dědictví žádost o vydání nových hromadných akcií. Dosavadní hromadná akcie se vrací společnosti, která ji komisionálně zničí.

 

Na základě žádosti akcionáře je společnost povinna akcionáři jeho hromadnou akcii vyměnit za jednotlivé akcie či za jiné hromadné akcie, přičemž podmínky výměny stanoví

Přeskočit na obsah

 • Úvod
 • Kontakt
 • Správní rada
 • Stanovy
 • Valná hromada 2020- pozvánka
 • Seznam akcionářů
 • Auditorská zpráva 2019