STANOVY 

 

 

 

 

 

Zemědělské společnosti Čenkov a.s.

 

se sídlem

  Malšice – Čenkov čp.76, PSČ 391 75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v úplném znění

 

 

 

I.

Obchodní firma

 

Obchodní firma společnosti zní:  Zemědělská společnost Čenkov a.s.

 

 

II.

Sídlo společnosti

 

Sídlem společnosti je:  Malšice – Čenkov čp. 76, PSČ 391 75

 

 

III.

Doba trvání společnosti

 

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

 

 

IV.

Předmět podnikání

 

Předmětem podnikání společnosti je: 

 

-zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje

-opravy silničních vozidel

-kovářství, podkovářství

-opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

-výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

-výroba elektřiny

 

 

V.

Výše základního kapitálu

 

Základní kapitál společnosti činí 20.944.000,-Kč, tj. slovy dvacetmilionů devětsetčtyřicetčtyřitisíc korun českých.

 

 

 

VI.

Akcie

 

 1. Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací.
 2. Akcie musí obsahovat tyto údaje:
 • označení, že jde o akcii
 •  jednoznačnou identifikaci společnosti
 • označení formy akcie
 •   u akcie na jméno jednoznačnou identifikaci akcionáře
 •  údaje o druhu akcie
 • číselné  označení  a   podpis  člena  nebo  členů  správní rady, kteří  jsou  oprávněni jménem společnosti jednat k datu emise
 •  pokud  je  podpis nahrazen  jeho  otiskem, musí  být na  akcii  použity  ochranné prvky proti padělání či pozměnění akcie
 •  jsou-li  vydány   hromadné  akcie,  obsahuje  údaj  o  tom, kolik  akcií  a jakého  druhu nahrazuje

 

3. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 2058 kusů listinných akcií na jméno, z toho je 504

   kusů akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,-- Kč, 1549 kusů akcií

   znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-- Kč  a 5 kusů akcií znějících na

   jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,-- Kč.

 

4. Společnost vede seznam akcionářů, v němž se zapisuje označení  druhu a formy akcie,  její

    jmenovitá  hodnota,  firma  nebo  název  a  sídlo  právnické  osoby  nebo  jméno  a bydliště

    fyzické  osoby,  která  je akcionářem,  číslo bankovního  účtu vedeného u osoby oprávněné

    poskytovat  bankovní  služby,  popřípadě číselné  označení akcie a změny těchto údajů. Do

    seznamu akcionářů se též zapisuje oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva.

 

5. Ve  vztahu  ke  společnosti   je   akcionářem  ten,  kdo   je   zapsán   v seznamu akcionářů.

    Společnost  zapíše  nového  vlastníka akcií do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu

    poté, co jí bude změna osoby prokázána.

 

       6. Akcie  je  možno  převádět   pouze  se  souhlasem  správní rady s výjimkou převodů akcií

          mezi  akcionářem   a  osobou  blízkou  (§ 22  občanského  zákoníku). Jestliže  správní rada

          odmítne  udělit  souhlas  k převodu  akcie  na  jméno, odkoupí   společnost  na žádost

          akcionáře  tuto akcii  do jednoho  měsíce od doručení za cenu přiměřenou jejich hodnotě.

          Souhlas správní rady  se  vyžaduje za účelem  nabytí účinnosti  a účinné změny v postavení

          akcionáře i  v případě  přechodu  vlastnictví  prodejem  akcií  v  dražbě či v případě  vydržení

          vlastnického práva k  akciím. K  přechodu  vlastnického práva  na základě rozhodnutí soudu

          o dědictví se souhlas správní rady nevyžaduje. Nerozhodne-li správní rada o žádosti o převod

          akcií do dvou měsíců  od  doručení  žádosti,  platí,  že  souhlas  k  převodu  akcií  byl udělen.

          Převodem či  přechodem vlastnického práva k akcii se převádějí všechna práva s ní spojená.

 

7. Samostatně  převoditelnými   právy  k  akcii  je  právo   na  vyplacení  dividend,  přednostní

    právo na  upisování   akcií,  právo  na   likvidačním  zůstatku.  Samostatně  převoditelným

    právem není hlasovací právo spojené s akcií.

 

8. Správní rada   může  rozhodnout  o vydání  hromadných akcií  nahrazujících jednotlivé cenné

    papíry. Hromadná akcie musí mít náležitosti stanovené pro listinný cenný papír.

    Hromadná  akcie  obsahuje  údaje  o  všech  akciích  různých   nominálních  hodnot

    vlastněných  akcionářem.  V  případě,  že  se   akcionář   rozhodne   zcizit   pouze  část   jím

    vlastněných  akcií,  požádá  o  vydání  nové  hromadné  akcie.  Stejně  tak  požádá  o novou

     hromadnou  akcii  akcionář,   který  akcie  koupí  nabyl.  V  případě,  že  se akcie  akcionáře

    stanou  předmětem dědického řízení, ve kterém připadnou více  dědicům, předloží dědicové

     spolu  s  rozhodnutím  o  dědictví  žádost  o vydání  nových  hromadných  akcií. Dosavadní

     hromadná akcie se vrací společnosti, která ji komisionálně zničí.

 

9.  Na  základě  žádosti  akcionáře  je  společnost   povinna  akcionáři  jeho hromadnou   akcii

 

 

     vyměnit za jednotlivé akcie či za  jiné hromadné akcie, přičemž podmínky výměny stanoví

     správní rada společnosti.

 

10. Zaměstnanci společnosti mohou nabývat akcie společnosti za zvýhodněných

    podmínek:  Usnesení     valné      hromady      o    zvýšení     základního     kapitálu    může

    určit,    že      zaměstnanci   nemusí  splatit  celý   emisní  kurs  těchto  akcií,  pokud  bude

    rozdíl  pokryt      z vlastních   zdrojů    společnosti.  Zaměstnanec  nemusí  splatit  celou

    kupní  cenu,  za  niž    společnost  pro  zaměstnance   nakoupila (§ 258 ZOK), pokud bude

    rozdíl  mezi   splacenou   částí  emisního  kursu  a cenou nebo emisním kursem pokryt

    z vlastních zdrojů společnosti.

 

11. Jestliže  valná   hromada   rozhodla   o  změně   druhu  nebo  formy  akcií, může společnost

    vydat  nové  akcie  a  stanovit  lhůtu  k  předložení  akcií  k výměně  poté,  co  bude  změna 

     zapsána do obchodního rejstříku.

 

 

 

 

 

VII.

Orgány společnosti

 

 Systém vnitřní struktury společnosti je monistický. Orgány společnosti jsou:

 • valná hromada,
 • správní rada

 

A)

Valná hromada

 

1. Valná  hromada  je  nejvyšším orgánem společnosti, všichni akcionáři mají právo zúčastnit se  jejího  jednání.  Společnost   nepřipouští   hlasování  nebo  rozhodování  mimo   valnou hromadu s využitím technických prostředků.

2. Řádná  valná hromada se  koná  nejméně jednou za rok, nejpozději však do šesti měsíců od        posledního dne účetního období. Jednou  za  účetní období předkládá správní rada valné  hromadě  zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.

3. Správní rada  je   povinna  uveřejnit   pozvánku  na  valnou  hromadu  na   internetových stránkách společnosti  a  zaslat ji  všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou  v seznamu  akcionářů  nejméně  třicet dní  před konáním valné hromady. Zaslání pozvánky  může  být  nahrazeno  osobním  předáním  pozvánky  akcionáři  proti  jeho vlastnoručnímu podpisu. Pozvánka obsahuje náležitosti stanovené v § 407 odst.1 ZOK.

 

 

4. Rozhodný den k  účasti na valné  hromadě předchází 30 dnů před konáním valné hromady.

5.  Akcionáři  mohou  své   připomínky   k  programu  valné  hromady  zasílat  písemně   nebo elektronicky do 7 dnů před konáním valné hromady.

6.  Do působnosti valné hromady náleží:

           a)   rozhodování  o  změně  stanov,  nejde-li  o  změnu  ke  které  došlo  na základě

     jiných právních skutečností,

b)   rozhodování  o změně  základního kapitálu

c)   rozhodování  o  možnosti  započtení  peněžité  pohledávky  vůči  společnosti  proti

     pohledávce na splacení emisního kursu,

d)   rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,

e)   volba a odvolání členů správní rady,

f)   schválení  řádné,  mimořádné  nebo  konsolidované  účetní  závěrky a v případech,

     kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,

g)   rozhodnutí  o rozdělení  zisku  nebo  jiných  vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,

h)   rozhodování  o odměňování  členů  správní rady,

ch)   rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,

i)    jmenování a odvolání likvidátora,

j)   schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,

k)   schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala,      podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,

l)    rozhodnutí o přeměně společnosti,

m)  schválení  smlouvy  o  tichém  společenství, včetně  schválení  jejích změn a jejího

     zrušení,

n)  rozhodnutí   o   dalších  otázkách,   které   tento  zákon   nebo  stanovy  zahrnují  do

     působnosti valné hromady.

7. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti. Valná hromada rozhoduje usnesením.

8. S každou  akcií  o  jmenovité  hodnotě  1.000,--  Kč  je  spojen  jeden  hlas, s každou  akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč je spojeno deset hlasů, s každou akcií o jmenovité hodnotě  1.000.000,-Kč  je spojeno  tisíc hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 20.994 hlasů. 

9. Valná  hromada  rozhoduje  usnesením  většiny  hlasů  přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou.

10. Valná     hromada      hlasuje     vždy      nejdříve     o     návrhu      usnesení    předloženém   orgány společnosti,   pokud    byl   předložen,  poté  o  ostatních  návrzích v  pořadí, v  jakém byly  předloženy.  Je-li   schválen  jeden  z  návrhů,  o  dalších  návrzích   se  již  nehlasuje. Hlasování  se  děje   aklamací    pozvednutím    hlasovacího   lístku  s  příslušným   počtem akcií  akcionáře,  pokud  se  valná  hromada  neusnesla  jinak.

 

 

B)

Správní rada

 1. Správní rada je statutárním orgánem společnosti. Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností společnosti.--------------------------------------------------------------------
 2. Správní  rada má  3  členy. Členové správní rady jsou valnou hromadou určeni jako člen správní rady A, člen správní rady B a člen správní rady C. 
 3. Funkční období člena správní rady je 7 let. 
 4. Společnost zastupuje ve všech věcech samostatně člen správní rady B s výjimkou právních jednání, jejichž předmětem je nemovitá věc, zejména převod, nabývání, zcizování a zatěžování nemovitých věcí, ve kterých je oprávněn společnost samostatně zastupovat člen správní rady A. Podepisování za společnost se děje tak, že k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí člen správní rady svůj podpis.
 5. Člen správní  rady  může ze své funkce odstoupit ke dni konání valné hromady společnosti a tuto skutečnost musí sdělit nejméně 40 dní před termínem konání valné hromady společnosti. 
 6. Správní rada, jejíž počet  členů  zvolených valnou  hromadou  neklesl  pod polovinu, může jmenovat náhradní členy správní rady do příštího zasedání valné hromady.
 7. Členové správní rady volí svého předsedu.
 8. Správní rada  je schopná  se  usnášet jen,  je-li  přítomna nadpoloviční většina všech členů. Správní  rada  rozhoduje  většinou   hlasů  všech členů. Každý člen správní rady má jeden hlas. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího.
 9. Pro členy správní rady platí zákaz konkurence podle § 451 ZOK.

10.  Členy správní rady volí a odvolává valná hromada. Opětovná volba členů je možná.

11.  Správní rada zajišťuje řádné vedené účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty.

12.  Správní rada může splnit povinnosti stanovené v § 456 odst. 6 a odst. 7 zákona o obchodních korporacích také zasláním účetní závěrky společnosti na korespondenční emailovou adresu akcionářů uvedenou v seznamu akcionářů, a to alespoň 15 (patnáct) dní přede dnem konání valné hromady a následně nejpozději do 15 (patnácti) dní od schválení nebo neschválení účetní závěrky, případně zpřístupněním účetní závěrky v sídle společnosti po dobu 30 (třiceti) dní přede dnem konání valné hromady a po dobu 30 (třiceti) dní od schválení nebo neschválení účetní závěrky. Společnost poskytne akcionářům spolu s účetní závěrkou také výroční zprávu, zpracovává-li se, nebo zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.

 

     

VIII.

Rezervní fond a jiné fondy

    

 1. Společnost vytváří rezervní fond, o jehož výši rozhoduje valná hromada.  O  použití   rezervního  fondu   rozhoduje  správní rada.  

 

 1. Vykáže-li  společnost  vlastní akcie nebo zatímní   listy v rozvaze v aktivech, musí vytvořit zvláštní  rezervní  fond  ve  stejné   výši.  Na   vytvoření  nebo  doplnění tohoto  zvláštního     rezervního fondu může společnost použít nerozdělený zisk nebo jiné  fondy, použitelné dle      svého  uvážení. Tento  zvláštní  rezervní  fond společnost  zruší  nebo sníží,  pokud vlastní      akcie  nebo  zatímní   listy  zcela   nebo zčásti  zcizí  nebo  použije  na  snížení  základního      kapitálu. Jiné použití zvláštního rezervního fondu je nepřípustné.

 

 1. Společnost  též   zřizuje  sociální fond. O přídělu do tohoto fondu rozhoduje valná hromada společnosti  na  návrh  správní rady.  O  využívání  prostředků  z tohoto fondu rozhoduje  správní rada   .

 

 1. Společnost  může ze zisku vytvářet i  jiné fondy. O zřízení fondů rozhoduje valná hromada      na návrh  správní rady  a  ta též  rozhoduje  o  přídělech  do  těchto  fondů.  O  využívání     prostředků z těchto fondů rozhoduje správní rada.

 

 

IX.

Rozdělení zisku

 

 1. Akcionář   má   právo  na   podíl  na   zisku  společnosti,  který   valná  hromada    schválila k   rozdělení.  Tento  podíl  se   určuje  poměrem   jmenovité   hodnoty  akcií  akcionáře  ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů a vyplácí se v penězích.   

 

 1. Společnost není oprávněna rozdělit zisk nebo  jiné vlastní  zdroje mezi akcionáře, pokud se ke  dni  skončení  posledního  účetního  období  vlastní  kapitál  vyplývající  z řádné   nebo     mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného   základního  kapitálu  zvýšeného  o  fondy,  které není možno podle tohoto zákona (zvláštní   rezervní fond podle § 316 ZOK) nebo stanov rozdělit mezi akcionáře.

 

 1. Společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí bezhotovostním převodem na  účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.

 

 1. Podíl  členů správní  rady na zisku  může stanovit valná  hromada ze zisku schváleného k rozdělení.

 

 1. Částka  určená  k rozdělení  mezi akcionáře  nesmí překročit výši  hospodářského výsledku posledního účetního období zvýšenou o nerozdělený  zisk a sníženou o  ztráty minulých let      z  předchozích  období  zvýšený  o  nerozdělený  zisk  minulých  let  a  o  příděly  do fondů   v souladu se  ZOK a stanovami.

 

 1. Podíl  na zisku je splatný  do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o   rozdělení zisku.

 

 1. O způsobu  úhrady  ztráty  společnosti  vzniklých  v uplynulém  obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh správní rady.

 

 1. Případná  ztráta,  vzniklá   při  hospodaření  společnosti, bude  uhrazena především z jejího rezervního  fondu.  Způsob  použití  rezervního  fondu  a  schvalování jeho použití vyplývá      z těchto stanov.

 

 

 

 

 

X.

Zvyšování základního kapitálu

 

 1. O   zvýšení  základního  kapitálu  rozhoduje   valná   hromada   na   návrh  správní rady.

 

 1. Zvýšení  základního  kapitálu  lze  provést  upsáním  nových  akcií  nebo z vlastních zdrojů   společnosti.

 

 1. Postup při zvýšení základního kapitálu se řídí příslušnými ustanoveními ZOK.

 

 

 

XI.

Snižování základního kapitálu

 

 1. O  snížení základního  kapitálu  rozhoduje  valná  hromada  na  návrh  správní rady nebo akcionáře. Základní kapitál nelze snížit pod jeho minimální výši 2.000.000,-- Kč. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů.

 

 1. Snížení základního  kapitálu společnosti se provede za podmínek a způsobem upraveným v   § 516  až  § 545  ZOK.  Usnesení  valné  hromady  o snížení základního kapitálu vykonává správní rada.

 

XII.

Doplňování a změna stanov

 

 1. 1.     O doplnění nebo  jiné změně těchto stanov rozhoduje valná hromada.

 

 1. 2.     Návrh  na doplnění nebo  jinou změnu  stanov  může  podat  správní rada nebo akcionář .

 

 1. 3.     Jestliže  dojde  ke  změně  v  obsahu  stanov  na  základě  jakékoliv  právní  skutečnosti,  je správní rada společnosti   povinna   vyhotovit   bez   zbytečného   odkladu  poté,  co  se o takové změně dozví, úplné znění stanov.

 

 

 

XIII.

Zrušení a likvidace společnosti

 

Pro zrušení a zánik společnosti platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, ZOK a těchto stanov.

 

XIV.

Závěrečná ustanovení

 

 1. Společnost  byla  založena  a  její  činnost se řídí podle českého práva. Právní vztahy, které

     tyto  stanovy  výslovně  neupravují,  se  řídí ustanoveními občanského  zákoníku, zákona o

     obchodních korporacích a ostatních obecně závazných právních předpisů.

 

 

     Tyto  stanovy   nabývají   platnosti  a  účinnosti  dnem  jejich  schválení  valnou  hromadou  společnosti dne  25. 5. 2021.

 

 

                                                           Ing. Jan Hák – předseda správní rady

 

 


Přeskočit na obsah

 • Úvod
 • Kontakt
 • Správní rada
 • Stanovy
 • Valná hromada 2023- pozvánka
 • Zpráva auditora
 • Rekonstrukce dílny